734 726 846

Naše služby

VYŠETŘENÍ ŽADATELE O ZBROJNÍ PRŮKAZ

Psychologické vyšetření žadatele nebo držitele zbrojního průkazu je povinné, pokud ho vyžádá lékař, který posuzuje zdravotní způsobilost žadatele pro vydání zbrojního průkazu. 

Držení střelných zbraní se řídí podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních) ze dne 8. března 2002, se zbrojní průkazy v souladu s ustanovením § 16 zákona
o zbraních dělí do následujících skupin:

Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

 • ke sběratelským účelům,
 • ke sportovním účelům,
 • k loveckým účelům,
 • k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
 • k provádění pyrotechnického průzkumu.

Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu podle § 20 zákona o zbraních

 1. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb
 2. Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.

Nemoci, které vyučují nebo omezují zdravotní způsobilost držení střelné zbraně:

 1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
 2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),
 3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.

Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

1. postencefalitický syndrom,

2. poruchy duševní a poruchy chování:

 1. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze. Poznámka: Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa,
 2. afektivní poruchy (poruchy nálady),
 3. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,
 4. poruchy osobnosti a chování,
 5. závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
 6. poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:
 • poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,
 • poruchy psychomotoriky,
 • poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,
 • poruchy emocí:
 1. sklon k patickým úzkostným reakcím,
 2. nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony,
 3. explozivita, impulzivita aj.,
 • poruchy sociálního přizpůsobení:
 1. sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů,
 2. opakující se konflikty s autoritami,
 3. sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,

 

 1. poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),
 2. narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací
 3. a důsledků vlastního jednání,

 

 1. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
 2. snížená úroveň intelektu,
 3. epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena anti-epileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,
 4. nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost.

Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), stav k 31.7.2017.

Cenu za vyšetření naleznete ZDE

Zobrazit služby